Pravila programa

1. NIS a.d. je pokretač programa lojalnosti „Sa nama na putu“ (u daljem tekstu: „Sa nama na putu“) i izdavač kartice lojalnosti „Sa nama na putu“ (u daljem tekstu: kartica) za sve registrovane korisnike. NIS a.d. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa lojalnosti „Sa nama na putu“. Korisnik kartice može postati svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja ispuni uslov za dobijanje kartice i  putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u aplikacionoj formi (pristupnici) za program lojalnosti „Sa nama na putu“.

2. Podaci korisnika navedeni u aplikacionoj formi (pristupnici) koriste se isključivo za informisanje korisnika o različitim akcijama programa „Sa nama na putu“ i to samo onih korisnika koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Lični podaci o korisnicima kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

3. Osnovna kartica „Sa nama na putu“ nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik. Kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.

4. Način registracije korisnika, vrednost, sakupljanje i korišćenje bonus poena, kao i ograničenja, detaljnije su opisani na internet adresi www.sanamanaputu.rs i na prodajnim mestima NIS a.d.

5. Pravo na bonus poene korisnik ostvaruje kupovinom u NIS a.d. u skladu sa obaveštenjima koja će pravovremeno biti dostupna korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bonus poene, korisnik je obavezan da pokaže karticu osoblju NIS a.d. u objektu u kojem se obavlja transakcija.

6. Korisnik kartice može da dobije bonus poene prilikom svake kupovine, osim ukoliko je u pitanju kupovina duvanskih proizvoda, TAG uređaja, časopisa, dnevne štampe, svih vrsta dopuna, proizvoda koji se kupuju uz kupone i proizvoda sa popustom uz "Sa nama na putu" karticu. Postoje 3 nivoa kartice – SREBRO, ZLATO i PLATINA. U zavisnosti od nivoa, korisnik sakuplja bonus poene koji se računaju kao procenat ukupne vrednosti kupovine. Ukoliko je korisnik ostvario kupovinu u vrednosti od 1.000 RSD, broj sakupljenih bonus poena za nivo SREBRO biće 15, po formuli 1.000 RSD x 1,5%.

7. Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmeni podatke koje je prethodno dostavio NIS a.d. Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem ili pozivom na besplatni Call centar 08 0000 8888 otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obaveštenje o otkazu i vraćanju kartice.

8. NIS a.d. zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet nosioca kartice „Sa nama na putu“.

9. NIS a.d. može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa bilo kog korisnika. NIS a.d. je dužan da korisnika obavesti o isključenju, ali nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku.

10. NIS a.d. zadržava pravo da u svakom trenutku promeni pravila programa. O svakoj izmeni pravila programa, NIS a.d. će korisnika obavestiti na odgovarajući način u roku ne kraćem od 15 dana pre promene pravila programa. Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici www.sanamanaputu.rs.

11. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na besplatni Call centar 08 0000 8888, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba. NIS a.d. nije nadležan da umesto nestale kartice pošalje korisniku novu. Korisnik mora da kupi novu karticu nakon nestanka stare, ukoliko želi da nastavi da učestvuje u programu. Ukoliko korisnik ima sakupljene poene na nestaloj kartici, NIS a.d. je obavezan da sakupljene poene sa nestale kartice prenese na novu na zahtev korisnika, kao i da prenese nivo, ukoliko je nivo različit od SREBRA. Ukoliko korisnik ne prijavi gubitak kartice, NIS a.d. nije odgovoran za eventualnu zloupotrebu.

12. Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje kartice „Sa nama na putu“ biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom pristupnice korisnik prihvata ova pravila bezuslovno.

13. Upotreba kartice programa lojalnosti „Sa nama na putu“ je ograničena Pravilima za zaštitu od zloupotrebe, koja su jasno navedena na internet stranici www.sanamanaputu.rs.

14. Ograničenja programa su sastavni deo programa lojalnosti „Sa nama na putu“ i propisuju dnevne, nedeljne i mesečne limite izražene u dinarima i bonus poenima.

15. Svrha ograničenja programa je zaštita programa od zloupotrebe.

16. Postoje tri vrste limita: limiti za kupovinu naftnih derivata, limiti za kupovinu dodatnog asortimana i usluga i limiti za sakupljanje bonus poena na kartici.

17. Limiti za kupovinu ograničavaju iznose kupovine za određeni vremenski period. Limiti za sakupljanje bonus poena ograničavaju iznos bonus poena sakupljenih na kartici.

18. Limiti važe samo u okviru jedne kartice.

19. Bonus poeni za kupovine obavljene preko limita za kupovinu treba da se dodeljuju i skidaju u okviru utvrđenog limita za kupovinu.

20. Limiti za kupovinu se računaju u dinarima, a limiti za sakupljanje bodova u bonus poenima.

21. Limiti za kupovinu koji važe u okviru cele mreže NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica su sledeći:

Dnevni limiti:

  • Dnevni ukupni limit za kupovinu naftnih derivata – 100l
  • Dnevni ukupni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 10.000 RSD
  • Dnevni ukupni broj transakcija za dodeljivanje bonus poena – 3
  • Dnevni ukupni broj transakcija za trošenje bonus poena - 3

Nedeljni limiti:

  • Nedeljni ukupni limit za kupovinu naftnih derivata – 300l
  • Nedeljni ukupni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 15.000 RSD

Mesečni limiti:

  • Mesečni ukupni limit za kupovinu naftnih derivata – 1.200l
  • Mesečni ukupni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 60.000 RSD

22. Ukupni limit za sakupljanje bonus poena – 60.000 bonus poena.

23. Rok za iskorišćavanje poena je do 3 godine od trenutka poslednje izvršene transakcije karticom „Sa nama na putu“. U slučaju prekoračenja ovog vremenskog roka, bonusni bilans se otpisuje u korist NIS a.d.

24. Korišćenje bonus poena nije moguće do potvrde registracije korisnika.

25. Nije moguće sakupljanje i korišćenje bonus poena u istom računu.

26. Nije moguće korišćenje bonus poena pri kupovini duvanskih proizvoda, TAG uređaja, časopisa, dnevne štampe i svih vrsta dopuna. Ukoliko se bonus poeni koriste za kupovinu proizvoda uz kupone ili proizvoda sa popustom uz "Sa nama na putu" karticu, cena proizvoda se obračunava po punoj maloprodajnoj ceni, dakle bez popusta.

27. Benefite programa “Sa nama na putu” nije moguće kombinovati sa benefitima drugim programa dostupnim na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama (Agro kartice, Korporativne kartice, Taksi kartice, Super Kartica).